VALCOVNA TRUB, CHOMUTOV

 Masswalzwerk, Seizing mill.

back