Donetsk, metallurgical ,plant, bessemer birne

DONETSKSTAL, DONEZK

5-Tonnen Bessemerkonverter, 5-ton Bessemer converter..

back