Huta Bobrek, Bytom

Huta Bobrek, Bytom

Hochofen in 2003, Blast furnace in 2003.

back