hoesch phoenix, stahlwerk

HOESCH PHOENIX, DORTMUND

Konverter, BOF Vessel.

back